นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 23/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087178XXXX
 • Facebook : บุญหัสบดี อุดมรักษ์
 • Email : boonhus@fkw.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 118225
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 13118304266044
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่