นายภูมิสิงห์ มะลิกุล

พนักงานราชการ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
  • ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
  • ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่