นางชนัดดา โครงกาบ

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 097923XXXX
 • Facebook : ชนัดดา โครงกาบ
 • Email : chanadda@fkw.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 53634
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 65876004266085
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่