นายสุขสันต์ หอมนาน

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 21/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093137XXXX
 • Facebook : sooksan homnan
 • Email : sooksan_hom@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 112185
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : วูดแบด 2 ท่อน

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่