นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 26/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098750XXXX
 • Facebook : พงษ์ศักดิ์ เจนใจ
 • Email : Phongsak@fkw.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 60871
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 65847704266068
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 วันปิยะมหาราช นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ 23/10/2021 - 23/10/2021