นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง

ครูชำนาญการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 11/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095507XXXX
 • Facebook : Borisut Mangkhang
 • Email : borisut@fkw.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 126543
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 04266095
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่