นางโสรยา จ๋าจุ๋มป๋า

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 26/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084366XXXX
 • Facebook : ave_kanya@hotmail.com
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่