นางสาวณิชาภัทร ใจคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  • เพศ : หญิง
  • วันเกิด : 27/06/XXXX
  • เบอร์โทรศัพท์ : 086905XXXX
  • Facebook :
  • Email : nichaphat@fkw.ac.th
  • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 126545
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่