ข้อมูลโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

ฝายกวางวิทยาคม

ฝายกวางวิทยาคม ฝกว

ชื่อภาษาอังกฤษ : Faikwangwittayakhom School

107 หมู่ 10
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) Tel. 054883516

เบอร์โทรศัพท์ : 054883516

เบอร์แฟ็ก : 054883517

เว็บไซต์ : info.fkw.ac.th

เกี่ยวกับฝายกวางวิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 11 25 36
พนักงานราชการ 3 0 3
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 6 4 10
ครูอัตราจ้าง 1 4 5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 24 35 59

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 56 39 95 4
ม.2 39 56 95 4
ม.3 39 52 91 4
ม.4 24 45 69 3
ม.5 36 49 85 3
ม.6 27 47 74 3
รวม 221 288 509 21

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่

ถนนเชียงคำ-ปง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

โทรศัพท์ 054-883516

โทรสาร 054-883517

E-mail: py2chk240@gmail.com

Website : http://www.fkw.ac.th

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 152 ไร่ ทิศเหนือติดกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ทิศใต้ติดกับที่ดินสาธารณะ สภาตำบลฝายกวางและสำนักงานชลประทาน ทิศตะวันออกติดกับที่สาธารณะสภาตำบลฝายกวางและสำนักงานอุทกวิทยา และทิศตะวันตกติดกับถนนสายเชียงคำ-ปง

ในปี พ.ศ.2521 นายจอมแปง วงศ์ราษฎร์ กำนันตำบลฝายกวางและคณะกรรมการสภาตำบล ได้เสนอนายสุรวัฒน์ ปริญญะจิตตะ นายอำเภอเชียงคำ พิจารณาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยใช้ที่ดินที่สภาตำบลสงวนไว้บริเวณหมู่ที่ 10 ต่อมานายอำเภอเชียงคำจึงได้ประชุมคณะกรรมการโดยมีศึกษาธิการอำเภอ หน่วยราชการและเอกชน ที่ประชุมเห็นชอบจึงขออนุมัติไปยังกรมสามัญศึกษาจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ.2525 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนและตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า"โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม"

การเปิดสอนในปีการศึกษา 2525 มีนักเรียนจำนวน 65 คน ครู 5 คน นักการภารโรง 1 คน กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายชัชวาลย์ อำมาตย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และแต่งตั้งนายเอ็ด นครแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน