สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 10 7 17 4
ม.2 50 64 114 4
ม.3 49 37 86 4
ม.4 49 67 116 4
ม.5 36 64 100 4
ม.6 23 52 75 3
รวม 217 291 508 23

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 0 1 30 นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง นายวิเชียร หมอนเขื่อน
ม.1/2 0 1 24 นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ
ม.1/3 1 1 25 นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์ นางเย็นกิจ อุดมรักษ์
ม.1/4 9 4 25 นายรังสิต สิงห์มหาไชย นางกัณณ์ณิชาพัฒน์ สิงห์มหาไชย
ม.2/1 8 21 29 นางปนิดา วรสาม
ม.2/2 15 13 28 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ นางขวัญชีวา คนซื่อ
ม.2/3 13 15 28 นางปิยะวรรณ์ กันณิกา นางสาวนรีรัตน์ สาคำ
ม.2/4 14 15 29 นายปรีดา จันทร์ลุทิน นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน
ม.3/1 5 16 21 นางศศิภา ตาทิพย์ นางเนตรนภา กองแก้ว Mr.CHRISTIAN MAGBANUA FRAMIL
ม.3/2 15 8 23 นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร นายอรรถพล ศรีสงคราม
ม.3/3 15 6 21 นายอนุกุล สมฤทธิ์ นางสาวดุจเดือน กอนตะวัน
ม.3/4 14 7 21 นายเกษมสันต์ ชูไว นางจารุวัฒน์ ชูไว
ม.4/1 8 24 32 นางรชาดา ยาวิชัย นางพิมสิริ จางวิริยะ
ม.4/2 16 17 33 นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใส นายสุขสันต์ หอมนาน
ม.4/3 14 17 31 นางสาวณิชาภัทร ใจคำ
ม.4/4 11 9 20 นางธาราจันทร์ สินธุพรหม
ม.5/1 9 17 26 นางชุติมา กลิ่นหอม นายอดุลย์ จันธิมา
ม.5/2 9 16 25 นายภูมิสิงห์ มะลิกุล นางชนัดดา โครงกาบ
ม.5/3 9 16 25 นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์ นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล
ม.5/4 9 15 24 นายศิขรินทร์ ศิรินาม นางสาวอาทิตยา ทรงอำพัน
ม.6/1 1 25 26 นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์ นางอรนุช หอมนาน
ม.6/2 11 14 25 นางคีรีพร สนชาวไพร นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา
ม.6/3 11 13 24 นางนงคราญ พรหมเผ่า นายสุเมธ ไกลถิ่น
รวม 217 291 595