นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรังสิต สิงห์มหาไชย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณิชาภัทร ใจคำ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิมสิริ จางวิริยะ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางคีรีพร สนชาวไพร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายอดุลย์ จันธิมา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยะวรรณ์ กันณิกา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนิดา วรสาม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญชีวา คนซื่อ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางรชาดา ยาวิชัย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติมา กลิ่นหอม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใส

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางธาราจันทร์ สินธุพรหม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางเย็นกิจ อุดมรักษ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางกัณณ์ณิชาพัฒน์ สิงห์มหาไชย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุวัฒน์ ชูไว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางชนัดดา โครงกาบ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุกุล สมฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นายเกษมสันต์ ชูไว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิขรินทร์ ศิรินาม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรีดา จันทร์ลุทิน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุขสันต์ หอมนาน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงคราญ พรหมเผ่า

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางศศิภา ตาทิพย์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรนุช หอมนาน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายภูมิสิงห์ มะลิกุล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นายวิเชียร หมอนเขื่อน

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นายอรรถพล ศรีสงคราม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นางสาวพรพรรณ ดวงบุผา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

นายชัยนรินทร์ ชูไว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางประเทียบ กรรณิกา

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวพรพิมล ชายปัญโญ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายสำรอง กรรณิกา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายเดช เมืองมูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางบุญมา ศรีอุบล

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ(โรงอาหาร)

นายมนูญ ศรีคำมูล

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

นางสาวตริตาภรณ์ สมฤทธิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เรือนพักนอน

นางพิศมัย ชูไว

ตำแหน่ง : คนสวน

นายเกษม โครงกาบ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

นางสาวณัฐธยา ปินทรายมูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

นายอภินันท์ กรรณิกา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายสิทธิ์ ดอกมะลิ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

นางสาวอาทิตยา ทรงอำพัน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ

นางสาวนรีรัตน์ สาคำ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ

นายสุเมธ ไกลถิ่น

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ

Mr.CHRISTIAN MAGBANUA FRAMIL

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ

นายญาณภัทร เถาถวิล

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ

นางกิตติกานต์ ศิรินาม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ