คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว23103 วิทยาการคำนวณ 2/2565 นายรังสิต สิงห์มหาไชย