นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 092259XXXX
 • Facebook :
 • Email : karunrat@fkw.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 111185
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 043196492
 • วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่