สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 56 39 95 4
ม.2 39 56 95 4
ม.3 39 52 91 4
ม.4 24 45 69 3
ม.5 36 49 85 3
ม.6 27 47 74 3
รวม 221 288 509 21

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 6 18 24 นางศศิภา ตาทิพย์ นางเนตรนภา กองแก้ว
ม.1/2 17 7 24 นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร นายอรรถพล ศรีสงคราม
ม.1/3 16 7 23 นายอนุกุล สมฤทธิ์
ม.1/4 17 7 24 นายเกษมสันต์ ชูไว นางจารุวัฒน์ ชูไว
ม.2/1 6 19 25 นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ นางสาวณิชาภัทร ใจคำ
ม.2/2 10 15 25 นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์ นางเย็นกิจ อุดมรักษ์
ม.2/3 14 10 24 นายรังสิต สิงห์มหาไชย นางกัณณ์ณิชาพัฒน์ สิงห์มหาไชย
ม.2/4 9 12 21 นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง นายวิเชียร หมอนเขื่อน
ม.3/1 6 19 25 นายปรีดา จันทร์ลุทิน นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน
ม.3/2 11 12 23 นางปิยะวรรณ์ กันณิกา นางสาวนรีรัตน์ สาคำ
ม.3/3 11 11 22 นางขวัญชีวา คนซื่อ นายศิขรินทร์ ศิรินาม
ม.3/4 11 10 21 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ นางปนิดา วรสาม นางสาวอาทิตยา ทรงอำพัน
ม.4/1 2 18 20 นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์ นางอรนุช หอมนาน
ม.4/2 11 14 25 นางคีรีพร สนชาวไพร นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา
ม.4/3 11 13 24 นางนงคราญ พรหมเผ่า นายคนอง บัวเย็น นายสุเมธ ไกลถิ่น
ม.5/1 13 23 36 นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใส นางสาวกฤษณา ริมปิรังษี
ม.5/2 17 20 37 นางสาวพิมสิริ อ่อนนวล นางรชาดา ยาวิชัย
ม.5/3 6 6 12 นายสุขสันต์ หอมนาน นางธาราจันทร์ สินธุพรหม
ม.6/1 11 19 30 นายอดุลย์ จันธิมา นางชุติมา กลิ่นหอม
ม.6/2 11 12 23 นางชนัดดา โครงกาบ นายภูมิสิงห์ มะลิกุล
ม.6/3 5 16 21 นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์ นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล
รวม 221 288 509