นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรังสิต สิงห์มหาไชย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณิชาภัทร ใจคำ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมสิริ อ่อนนวล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางคีรีพร สนชาวไพร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายอดุลย์ จันธิมา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยะวรรณ์ กันณิกา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนิดา วรสาม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางขวัญชีวา คนซื่อ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางรชาดา ยาวิชัย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติมา กลิ่นหอม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใส

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางธาราจันทร์ สินธุพรหม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางเย็นกิจ อุดมรักษ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางกัณณ์ณิชาพัฒน์ สิงห์มหาไชย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุวัฒน์ ชูไว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายคนอง บัวเย็น

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางชนัดดา โครงกาบ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นายอนุกุล สมฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นายเกษมสันต์ ชูไว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิขรินทร์ ศิรินาม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรีดา จันทร์ลุทิน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุขสันต์ หอมนาน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงคราญ พรหมเผ่า

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางศศิภา ตาทิพย์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางอรนุช หอมนาน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางสาวกฤษณา ริมปิรังษี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นายภูมิสิงห์ มะลิกุล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นายวิเชียร หมอนเขื่อน

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นายอรรถพล ศรีสงคราม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นายประทิม ดำแดงดี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

นางสาวพรพรรณ ดวงบุผา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

นางโสรยา จ๋าจุ๋มป๋า

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล

นายชัยนรินทร์ ชูไว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางประเทียบ กรรณิกา

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวพรพิมล ชายปัญโญ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายสำรอง กรรณิกา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสุรชัย แซ่ว้าง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

นายมีชัย แซ่เติ๋น

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

นายท่อ แซ่ซ่ง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

นายเดช เมืองมูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางสาวอาทิตยา ทรงอำพัน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ

นางเนตรนภา กองแก้ว

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ

นางสาวนรีรัตน์ สาคำ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ

นายสุเมธ ไกลถิ่น

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ

นางสาวดุจเดือน กอนตะวัน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ

นางกิตติกานต์ ศิรินาม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

พระอาจารย์สมบูรณ์ สุเมโธ

ตำแหน่ง : ครูพระ