แจ้งข่าวสาร


เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
3. ใบรับรองผลการเรียนของผู้สมัคร (ปพ.1)

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. กรอกใบสมัคร

เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกใบสมัคร
info.fkw.ac.th/work

2. พิมพ์ใบสมัครและ ใบรับสมัคร

การพิมพ์ใบสมัคร
เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัคร

3. ยื่นหลักฐาน

ยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐาน
โดยสามารถยื่น ณ วันที่รายงานตัว

4. มอบตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน

รายงานตัวและมอบตัว พร้อมใบมอบตัว
และหลักฐานการมอบตัว และชำระเงิน

สถิติจำนวนนักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 50 66 116
ม.4 44 90 134
รวม 94 156 250

สถิติจำนวนนักเรียนรายระดับชั้น

ห้อง แผนการเรียน ทั้งหมด ชาย หญิง
ม.1 แผนการเรียนปกติ 117 50 66